kalendarium
Niedziela, 2018-12-16
Imieniny:
Albiny, Sebastiana
menu

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym gimnazjum (wycieczki, akademie, rady rodzicielskie) - zapisz się na naszą listę mailingową.

statystyki
  • Odwiedziło nas: 483190 osób
  • Do końca roku: 15 dni
  • Do wakacji: 192 dni
Logo BIP

Historia

Jesteś tu: » Strona startowa » Wymagania edukacyjne » Historia

Ogólne wymagania edukacyjne z historii na poszczególne oceny:


Ocena celująca:

Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie przekraczają obowiązujący program nauczania.

-          Twórczo, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

-          Proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy.

-          Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechuje je dojrzałość myślenia.

-          Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkimi i krajowym.

Ocena dopuszczająca:

Otrzymuje ją uczeń, który opanował następujący zakres wiadomości i umiejętności:

-poprawnie posługuje się terminami historycznymi poznanymi na lekcji

- prawidłowo sytuuje na osi czasu wydarzenia historyczne

- lokalizuje na mapie poznane państwa, rzeki, miasta i inne miejsca historyczne

- podaje podstawową przyczynę i skutek wydarzeń historycznych omawianych na lekcji

-prawidłowo określa wiek wydarzeń, które pojmuje jako proces

- wie kim były najważniejsze postacie historyczne poznane na lekcji np. królowie

- wymienia warunki życia ludzi w poszczególnych epokach historycznych i cechy stylów historycznych

- posiada zeszyt i podręcznik

- zdarza mu się kilkakrotnie w ciągu półrocza nie odrobić zadanego ćwiczenia lub zadania domowego

Ocena dostateczna:

Otrzymuje ją uczeń, który opanował następujący zakres wiadomości i umiejętności:

- potrafi wymienić  wydarzenia, postaci, poznane terminy historyczne i umie je wyjaśnić

- potrafi wskazać  jedną, dwie przyczyny i dwa skutki wydarzeń historycznych i potrafi je krótko omówić

- przedstawia w porządku chronologicznym najważniejsze wydarzenia

- potrafi krótko scharakteryzować postaci historyczne  i ich dokonania poznane na lekcji

- omówić rozwój terytorialny poznanych krajów

- wymienić korzyści i zagrożenia niektórych procesów historycznych

- wskazywać na mapie poznane na lekcji  kraje, ich dzielnice, rejony, tereny atakowane przez inne państwa

- opisuje i charakteryzuje procesy historyczne

- umie wymienić cechy zjawisk historycznych

- określa rolę poszczególnych elementów procesów historycznych

- posiada zeszyt i podręcznik, korzysta z atlasu historycznego

- zdarza mu się czasem nie mieć zadania lub zrobionych ćwiczeń

Ocena dobra:

Otrzymuje ją uczeń, który opanował następujący zakres wiadomości i umiejętności:

- omawia przyczyny i skutki wydarzeń historycznych

- potrafi na do prawie każdej daty podać odpowiednie wydarzenie historyczne

- omawia przemiany społeczne, polityczne, gospodarcze które zaszły w na świecie i w Polsce w danej epoce historycznej

- omawia zasady funkcjonowania poznanych na lekcji państw

- potrafi znaleźć na mapie większość miejsc bitew, obszarów historycznych związanych z omawianymi tematami

-umie szczegółowo omówić procesy historyczne, bitwy, zmiany granic itp.

- potrafi omówić genezę państw poznanych na lekcjach

- wymienić tereny wchodzące w skład państw omawianych na lekcji

- posiada i estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, odrabia zadania i ćwiczenia domowe

-jest zawsze przygotowany do lekcji

-pisze sprawdziany główne zawsze terminowo

- jest na lekcjach powtórzeniowych i odpowiada na zadane pytania

- często aktywny na lekcji

Ocena bardzo dobra:

Otrzymuje ją uczeń, który opanował następujący zakres wiadomości i umiejętności:

-umie dokładnie omówić przyczyny i skutki wydarzeń historycznych

- traktuje wydarzenia historyczne jako proces ciągły

- potrafi omówić uzbrojenie żołnierzy uczestniczących w bitwach i je porównywać ze sobą

-omawia sposoby walki w różnych okresach historycznych

-analizuje teksty źródłowe i potrafi wyciągać wnioski

-umie wskazywać na mapie wszystkie  poznane bitwy, tereny państw, granice i ich zmiany

-umie wyjaśnić pochodzenie terminów historycznych

-omawia przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne które zaszły w poszczególnych epokach historycznych

- umie charakteryzować, wnioskować analizować mapy i teksty historyczne

-umie wyjaśnić genezę symboli historycznych

- zawsze jest przygotowany do lekcji, posiada estetyczny zeszyt bez żadnych braków, zawsze odrabia zadania i ćwiczenia domowe, ma podręcznik na lekcji i z niego umiejętnie korzysta

- zawsze w terminie pisze sprawdziany i aktywnie uczestniczy w lekcjach powtórzeniowych

- zawsze aktywny na lekcji


Szczegółowe wymagania sa zamieszczone w "plikach do pobrania"Pliki do pobrania

statystyki

Opracowanie: szkolnastrona.pl