kalendarium
Niedziela, 2018-12-16
Imieniny:
Albiny, Sebastiana
menu

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym gimnazjum (wycieczki, akademie, rady rodzicielskie) - zapisz się na naszą listę mailingową.

statystyki
  • Odwiedziło nas: 483198 osób
  • Do końca roku: 15 dni
  • Do wakacji: 192 dni
Logo BIP

Geografia

Jesteś tu: » Strona startowa » Wymagania edukacyjne » Geografia

Metody i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów oraz kryteria oceniania


Formy i metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z geografii w kl. I, II, III.

Przedmiotem oceniania są;

A)     wiadomości

B)     umiejętności

C)     postawa ucznia (aktywność, działanie, samodzielność, systematyczność)

Zasady oceniania:

  1. 1.      Odpowiedź ustna, która obejmuje 1-3 ostatnie tematy lekcyjne lub z ustalonego przez nauczyciela zakresu materiału.
  2. 2.      Kartkówka, czyli krótka odpowiedź pisemna z 1-3 ostatnich lekcji  (może być niezapowiedziana).
  3. 3.      Sprawdzian, test sprawdzający obejmujący większy zakres materiału – np. jeden rozdział. Sprawdzian jest zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
  4. 4.      Praca domowa – ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, wypracowanie na zadany temat, zebranie i opracowanie informacji na dany temat.
  5. 5.      Aktywny udział w lekcji lub udział w innych zadaniach szkoły np. projekt edukacyjny jeżeli dotyczy geografii.
  6. 6.      Udział w olimpiadach i konkursach z geografii lub w konkursach regionalnych.

* Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej

- ze sprawdzianu- poprawa w formie pisemnej i w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie dłuższym niż 2 tygodnie

- z odpowiedzi ustnej lub kartkówki – poprawa w formie ustnej lub pisemnej w dowolnym uzgodnionym z nauczycielem terminie

- z zadania domowego- poprawa w formie pisemnej w terminie uzgodnionym z nauczycielem

* Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie zobowiązany jest go napisać do tygodnia. W razie nieprzystąpienia do napisania zaległego sprawdzianu nieobecność traktowana jest na równi z oceną niedostateczną.

* W przypadku długiej usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach, uczeń ma prawo do nadrobienia zaległości i sprawdzenia umiejętności na warunkach uzgodnionych z nauczycielem.

*Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania (ściągania) podczas sprawdzianu może być podstawą wystawienia oceny niedostatecznej.

* Oceny śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną ocen bieżących.

* Uczeń, który uzyskał niedostateczną ocenę śródroczną z geografii jest zobowiązany do nadrobienia zaległości i poprawy ocen w formie pisemnej lub ustnej w uzgodnionym z nauczycielem terminie, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc od zakończenia pierwszego półrocza.

* Uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny rocznej z geografii może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Statucie Szkoły.

* Uczeń jest zobowiązany do posiadania podręcznika, atlasu geograficznego oraz do prowadzenia zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń.

* Uczniowie posiadający opinie o różnych dysfunkcjach (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i inne) oceniani są zgodnie z indywidualnymi zaleceniami poradni psychologiczno- pedagogicznej.

* Uczeń ma prawo dwukrotnie w klasie I i jednokrotnie w klasie II i III w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych i zapowiedzianego pytania).

                                                                                                             mgr Agata Tazik


Wymagania edukacyjne z geografii w klasach I-II-III na poszczególne oceny:

Ocena celująca:

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który opanował treści wykraczające poza informacje zawarte w podręczniku. Uczeń potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości oraz z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Pod okiem nauczyciela prowadzi też własne prace badawcze.

Ocena bardzo dobra:

Uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą, jeżeli opanował treści dopełniające. Taki uczeń potrafi samodzielnie interpretować zjawiska oraz bronić swych poglądów.

Ocena dobra:

Ocenę dobrą można wystawić uczniowi, który przyswoił treści rozszerzające, właściwie stosuje terminologię przedmiotową, aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz stosuje wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów znanych z lekcji i podręcznika, a także rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod. Ponadto samodzielnie pracuje z podręcznikiem i materiałami źródłowymi.

Ocena dostateczna:

Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który opanował wiadomości podstawowe i z niewielką pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać podstawowe problemy. Analizuje również podstawowe zależności, próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko.

Ocena dopuszczająca:

Na wystawienie uczniowi stopnia dopuszczającego pozwala przyswojenie przez niego treści koniecznych. Taki uczeń z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach.

Ocena niedostateczna:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia. Nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej na ocenę dopuszczającą. Nie wykazuje najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności.

Na podstawie otrzymanych w ciągu semestru/roku ocen wystawiana jest ocena śródroczna/roczna.

 

Uczniowie posiadający opinie o dysfunkcjach (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oceniani są zgodnie z indywidualnymi zaleceniami poradni psychologiczno- pedagogicznej.Pliki do pobrania

statystyki

Opracowanie: szkolnastrona.pl