kalendarium
Niedziela, 2018-12-16
Imieniny:
Albiny, Sebastiana
menu

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym gimnazjum (wycieczki, akademie, rady rodzicielskie) - zapisz się na naszą listę mailingową.

statystyki
 • Odwiedziło nas: 483208 osób
 • Do końca roku: 15 dni
 • Do wakacji: 192 dni
Logo BIP

Zajęcia artystyczne

Jesteś tu: » Strona startowa » Wymagania edukacyjne » Zajęcia artystyczne

 Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

 

 

Przedmioty artystyczne stanowią grupę przedmiotów, w których system oceniania jest niezwykle trudny. O umiejętnościach zwykle decydują uzdolnienia a same zdolności nie mogą stanowić podstawy do oceny ucznia. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż uczeń podjął temat, aktywnie uczestniczy w zajęciach a w przypadku prac plastycznych w ich wykonaniu dostosowuje się do zaleceń. Ocena uwzględnia zaangażowanie oraz indywidualne postępy ucznia. Ocena powinna motywować do większej aktywności i pomysłowości .

Uczeń powinien wykazać się chęcią uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych różnego rodzaju (koncerty, wernisaże...filmy, sztuki teatralne...) Potrafi wymienić i scharakteryzować takie dziedziny sztuki jak : rzeźba, malarstwo, architektura np charakterystyczna dla regionu zamieszkania, grafika, fotografika, analizować i porównywać dzieła sztuki;

W ramach własnej aktywności potrafi zaprezentować własne wytwory, skorzystać z poznanych technik , ekonomicznie wykorzystywać czas i materiały do wykonywania zadań, poszukiwać oryginalnych rozwiązań, posługiwać się techniką komputerową.

 

Ocena osiągnięć ucznia;

 

Ocenie podlegają następujące formy pracy:

 • praktyczne ćwiczenia plastyczne lub muzyczne,

 • przygotowanie do lekcji,

 • zaangażowanie w proces twórczy,

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach,

 • umiejętność współpracy w grupie

 • stosunek ucznia do przedmiotu

  Podczas wykonywania prac plastycznych ocenie podlega:

 • staranność wykonania

 • dobór środków wyrazu do postawionego problemu

 • umiejętne zakomponowanie elementów na płaszczyźnie, dobór barw, użycie perspektywy i światłocienia

 • śpiewanie piosenek

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych

 • kartkówki potwierdzające znajomość tekstu piosenki

 • samodzielna praca dodatkowa, np. referat podnoszący ocenę

 

Kryteria oceniania wypowiedzi artystycznej -muzyka, plastyka,

zajęcia artystyczne

 

Na ocenę celującą:

 

Uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę bardzo dobrą. Wykazał się wiedzą i umiejętnościami twórczymi, wykraczającymi poza program nauczania, brał udział w konkursach muzycznych lub plastycznych, aktywnie uczestniczył w artystycznym życiu szkoły poprzez systematyczną obecność na dodatkowych zajęciach muzycznych lub plastycznych;

Posiadaną umiejętnością gry na instrumencie, chętnie wspierał uroczystości szkolne i akademie;

 

Na ocenę bardzo dobrą:

 

Uczeń opanował zawarte w treściach nauczania umiejętności podstawowe, wykazywał zaangażowanie, twórczą postawę, aktywnie pracował indywidualnie

i zespołowo, prawidłowo posługując się zdobytą wiedzą i nabytymi umiejętnościami. Praca plastyczna była indywidualna, twórcza, oryginalna, wyczerpująca dobór środków wyrazu a przede wszystkim oddawana była do oceny terminowo. Uczeń wykonał ją stosując się do zasad określonych przez nauczyciela;

 

Na ocenę dobrą:

 

Uczeń opanował podstawowe wiadomości zawarte w programie nauczania, dbał o estetykę własną i otoczenia, systematycznie pracował zespołowo, dobrze wywiązując się z powierzonych mu spraw, prace wykonywał z zachowaniem logiki ale typowo, własną inwencję jednak ograniczając, a dobór środków był już nieco niedostatecznie trafny, ale przekaz był poprawny;

 

Na ocenę dostateczną:

 

Uczeń nie opanował wszystkich podstawowych wiadomości zawartych w programie nauczania, pracował w miarę systematycznie, sporadycznie uczestniczył w dyskusjach, opanował podstawowy zakres wiedzy i umiejętności, poprawnie wywiązywał się z powierzonych mu zadań, prace plastyczne były jednak mało logiczne kompozycyjnie. Wykorzystał jedynie część możliwych środków wyrazu, biernie odtwarzał, nie wykazując się kreatywnością.

 

Na ocenę dopuszczającą:

 

Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu nikłym, wykazując się małym zainteresowaniem na zajęciach. Najprostsze ćwiczenia wymagały pomocy nauczyciela, działania artystyczne podejmował w znikomym stopniu, rzadko wypowiadając się na lekcjach i mając problem z przygotowaniem się do zajęć. W kompozycjach plastycznych brak było logiki, przekaz był chaotyczny przy słabym dostosowaniu środków wyrazu. Prace często były niedokończone;

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:

 • nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą, miał lekceważący stosunek do przedmiotu, nie wykazał minimum zaangażowania w działalność muzyczną ni plastyczną, nie wykonywał najprostszych ćwiczeń nawet z pomocą nauczyciela. Opuścił bez usprawiedliwienia większą ilość lekcji.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

statystyki

Opracowanie: szkolnastrona.pl