kalendarium
Niedziela, 2018-12-16
Imieniny:
Albiny, Sebastiana
menu

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym gimnazjum (wycieczki, akademie, rady rodzicielskie) - zapisz się na naszą listę mailingową.

statystyki
 • Odwiedziło nas: 483217 osób
 • Do końca roku: 15 dni
 • Do wakacji: 192 dni
Logo BIP

Kryteria rekrutacji

Jesteś tu: » Strona startowa » Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

do I klasy Publicznego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Krempachach

oraz

kryteria przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

§ 1

 1. Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszej gimnazjum określono na podstawie:

             1)   Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;

             2)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz                     publicznych szkół;

             3)   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. 
                  w  sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.                             Nr 26, poz. 232 ze zmianami), zwane dalej  „Rozporządzeniem”;

            4)   Zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych                         gimnazjów;

            5)   Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Krempachach.

 

§ 2 

 1. Kandydatów do klasy pierwszej przyjmuje się:

1)   z urzędu – zamieszkałych*) w obwodzie gimnazjum,

2)   na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 1. Kandydat do klasy pierwszej składa dokumenty w jednej szkole tj. w gimnazjum obwodowym lub w gimnazjum poza obwodem.
 2. Dane kandydata gromadzi i przetwarza dla celów rekrutacji szkoła, do której zostały złożone dokumenty wymienione w § 3.

 

§ 3

 1. W terminach określonych harmonogramem naboru, absolwenci szkół podstawowych składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

1)     zgłoszenie lub podanie do gimnazjum według ustalonego wzoru. Formularz dokumentu należy pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły:   www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl.

2)     oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim  roku nauki w szkole podstawowej ,

3)      1 fotografię (z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia na odwrocie) oraz jeżeli kandydat posiada: dyplomy laureata konkursów  przedmiotowych, orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia o ustalonym indywidualnym programie lub toku nauki, zaświadczenia lekarskie i inne (zgody, opinie) wymagane przez szkołę (do wglądu).

 1. Dokumenty należy składać wyłącznie w plastikowych koszulkach.

 

 

§ 4

 1. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów z poza obwodu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 2. W celu przeprowadzenia rekrutacji w sytuacji o której mowa w ust. 1 dyrektor gimnazjum powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. Komisja po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne i sporządza listę uczniów przyjętych do szkoły.
 3. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów tych przyjmuje się uwzględniając kryteria wymienione w § 5.

 

§ 5

 1. Z zastrzeżeniem   §7, o przyjęciu do szkoły kandydata spoza obwodu decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym według następujących zasad:

1)   liczba punktów ustalona na podstawie średniej arytmetycznej wyników sprawdzianu z części humanistycznej oraz językowej  przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej …… max 40 pkt.,

a)      procentowy wynik sprawdzianu  od  0% – 10% .............................. 0 pkt.,

b)      procentowy wynik sprawdzianu  od  10% – 20% ............................. 2 pkt.,

c)       procentowy wynik sprawdzianu  od  20% – 30% ............................. 4 pkt.,

d)      procentowy wynik sprawdzianu  od  30% – 40% ............................. 10 pkt.,

e)      dodatkowo za każde następne 2 pkt.  procentowe ponad 40% ............  1 pkt.

2)  liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z 5 przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a)      liczbowo określona ocena z języka polskiego …………….........…max 6 pkt.,

b)      liczbowo określona ocena z matematyki …………….……………… max 6 pkt.,

c)       liczbowo określona ocena z historii i społeczeństwa ……….….  max 6 pkt.,

d)      liczbowo określona ocena z przyrody ……………….....................max 6 pkt.,

e)      liczbowo określona ocena z języka obcego nowożytnego …… .max 6 pkt.

3)  świadectwo z wyróżnieniem ………………….…………………..….....................6 pkt.

4)  liczba punktów uzyskanych za ocenę zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a)      wzorowe …………………………………………………4 pkt.,

b)      bardzo dobre ……………………………………..... 2 pkt.

5)  osiągnięcia kandydata w kategoriach:

a)      naukowych – udział w konkursach przedmiotowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim … 4 pkt.,

b)      sportowych lub artystycznych:

-       miejsca 1-6 na szczeblu ogólnopolskim i miejsca 1-3 na szczeblu wojewódzkim  ............ 2 pkt.,

-       miejsca 1-3 na szczeblu powiatowym …….................................................................... 1 pkt.,

-        innych – praca na rzecz środowiska  szkolnego lub wolontariat .................................... 1 pkt.

6)   komisja uwzględnia co najwyżej 3 osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów, które może uzyskać kandydat wynosi 90,

7)  szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu kandydata do szkoły.

 

§ 6

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w przypadku uzyskania przez kandydatów spoza obwodu równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym mają:

1)     osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, sieroty oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2)     osoby o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3)     dzieci nauczycieli i pracowników oświaty.

 

§ 7

 1. Gimnazjum może nie przyjąć kandydata spoza obwodu w przypadku, gdy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej została wpisana nieodpowiednia lub naganna ocena zachowania.
 2.  Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów i w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym otrzymują maksymalną liczbę punktów lub wpis „laureat konkursu”

§ 8

 1. Uczniów ubiegających się o przyjęcie  do oddziału dwujęzycznego klasy I  z językiem angielskim obowiązują dodatkowe kryteria. 

1)   Liczba uczniów przyjmowanych do oddziału dwujęzycznego ustalana jest corocznie w uzgodnieniu z organem prowadzącym .

2)   W celu przeprowadzenia rekrutacji  dyrektor gimnazjum powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. Komisja po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne i sporządza listę uczniów przyjętych do oddziału dwujęzycznego.

3)   O przyjęciu do oddziału dwujęzycznego kandydata  decyduje ( z zastrzeżeniem  § 4 ) suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym według następujących zasad:

a)     liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny na świadectwie z języka obcego nowożytnego:

-         ocena dopuszczająca – 0 pkt.;

-         ocena dostateczna – 4 pkt.;

-         ocena dobra – 6 pkt.;

-         ocena bardzo dobra – 10 pkt.;

-         ocena celująca – 14 pkt.,

b)   liczba punktów  za średnią ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

-         średnia ocen 2,00 - 3,00   –  0 pkt.,

-         średnia ocen 3,01 - 4,00   –  2 pkt.,

-         średnia ocen 4,01 - 4,49   –  6 pkt., 

-         średnia ocen 4,50 - 5,00   –  10 pkt.,

-         średnia ocen 5,01 - 6,00   –  12 pkt.

4)    liczba punktów uzyskanych w wyniku sprawdzianu z języka angielskiego przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej … max 14 pkt.

a)     procentowy wynik sprawdzianu ... od 0% do 67 % ................ 0 pkt.,

b)     procentowy wynik sprawdzianu  ... 67,5%  ............................ 1 pkt.,

c)     procentowy wynik sprawdzianu  ... 70% ................................ 2 pkt.,

d)     procentowy wynik sprawdzianu  ... 72,5% ............................. 3 pkt.,

e)     procentowy wynik sprawdzianu  ... 75,0% ............................. 4 pkt.,

f)      procentowy wynik sprawdzianu  ... 77,5% ............................. 5 pkt.,

g)     procentowy wynik sprawdzianu  ... 80,0% ............................. 6 pkt.,

h)     procentowy wynik sprawdzianu  ... 82,5% ............................. 7 pkt.,

i)      procentowy wynik sprawdzianu  ... 85,0% ............................. 8 pkt.,

j)      procentowy wynik sprawdzianu  ... 87,5% ............................. 9 pkt.,

k)     procentowy wynik sprawdzianu  ... 90,0% ............................. 10 pkt.,

l)      procentowy wynik sprawdzianu  ... 92,5% ............................. 11 pkt.,

m)    procentowy wynik sprawdzianu  ... 95,0% ............................. 12 pkt.,

n)     procentowy wynik sprawdzianu  ... 97,5% ............................. 13 pkt.,

 • o)     procentowy wynik sprawdzianu  ... 100,0% ............................ 14 pkt.

5)   Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału dwujęzycznego w przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym mają:

a)       kandydaci zamieszkali w obwodzie gimnazjum

b)      osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, sieroty oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

c)       osoby o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

d)      dzieci nauczycieli i pracowników oświaty.

 1. Kandydaci z poza obwodu szkoły, którzy nie zostali zakwalifikowani do oddziału dwujęzycznego mogą ubiegać się o przyjęcie do innego oddziału klasy I gimnazjum zgodnie z zasadami zawartymi w §4.

 

§ 8

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum nastąpi z zachowaniem terminu określonego harmonogramem naboru – zgodnie z zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

§ 9

 1. Odwołania związane wyłącznie z dostrzeżonymi błędami proceduralnymi (np. w obliczaniu liczby punktów) należy składać do dyrektora szkoły w ciągu trzech dni od ogłoszenia listy przyjętych. Odwołania zostaną rozpatrzone w ciągu siedmiu dni od ich złożenia.
 2. Sprawy sporne wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji rozstrzyga dyrektor szkoły.

 

§ 10

Nieodebrane dokumenty osób nie będących uczniami szkoły przechowuje się do 30 września. Po tym terminie szkoła, za wyjątkiem dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt.  2,  dokonuje zniszczenia  nieodebranych dokumentów.

 

 

    *) Wypis z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z  późn. zm.):

Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Art. 26.       

 § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub  któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.           

 § 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców,  jego miejsce zamieszkania  określa sąd opiekuńczy.

 Art. 27. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

 Art. 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

statystyki

Opracowanie: szkolnastrona.pl