kalendarium
Niedziela, 2018-12-16
Imieniny:
Albiny, Sebastiana
menu

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym gimnazjum (wycieczki, akademie, rady rodzicielskie) - zapisz się na naszą listę mailingową.

statystyki
  • Odwiedziło nas: 483176 osób
  • Do końca roku: 15 dni
  • Do wakacji: 192 dni
Logo BIP

Zajęcia techniczne

Jesteś tu: » Strona startowa » Wymagania edukacyjne » Zajęcia techniczne

Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych:

– aktywność na lekcjach,

– prace wytwórcze wykonywane na lekcjach,

– zadania dodatkowe,

– odpowiedzi ustne,

– testy,

– zadania domowe,

– przygotowanie uczniów do zajęć.

Zasady oceniania:

– na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary;

– ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie);

– uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który również podlega ocenie;

– po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji;

– w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia jeden raz nieprzygotowania do lekcji, bez podania powodu;

– za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje minusa

– za niezgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje minus za pierwszym razem i ocenę niedostateczną za każdym kolejnym;

– sprawdziany (testy) będą zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem i oceniane do dwóch tygodni;

– czas trwania sprawdzianu (testu) wynosi 40 min;

– sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących zasad przeliczania:

· 100% + zad. dodatkowe             ocena celująca

· 100% – 91%                                ocena bardzo dobra

· 90% – 71% ocena dobra

· 70% – 41% ocena dostateczna

· 40% – 25% ocena dopuszczająca

· mniej niż 35% ocena niedostateczna.

– prace pisemne z materiału bieżącego, obejmującego trzy ostatnie tematy lekcyjne, nie będą zapowiadane we wcześniejszym terminie;

– przy realizacji zadań oceniane będą:

· przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu,

· umiejętność zarządzania informacją,

· umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,

· przestrzeganie praw i zasad współżycia,

· umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy;

– każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem);

– nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności.

Aktywność na lekcjach oraz jej brak zostaną ocenione następująco:

– uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:

· właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,

· gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć,

· podejmowanie merytorycznej dyskusji,

· szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,

· dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,

· wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,

· pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,

· wykonanie pomocy do pracowni,

· inne,

– uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy:

· zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem,

· wykazuje brak oczywistych umiejętności,

· niszczy prace kolegów,

· nie przestrzega regulaminu pracowni,

· nie posiada zeszytu,

· inne,

– sposób przeliczenia „+” i „–” na oceny:

· „bdb” za +, +, +,

· „ndst” za –, –, –,

Ocena uczniów z zaleceniami PPP

– nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty.

– w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni:

· wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,

· możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,

· konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej,

· branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych,

· możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian),

· podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego,

· obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,

· możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej.

Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny.

Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:

- jest wzorem w zachowaniu i przestrzeganiu BHP

-  jest bardzo zainteresowany przedmiotem

- jest zawsze przygotowany do zajęć wychodząc naprzeciw nauczycielowi

- pomaga innym uczniom w realizacji zadań

- osiąga sukcesy w konkursach wiedzy technicznej i wystawach

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych oraz wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania

– osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych

– systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji

– twórczo rozwija własne uzdolnienia

– śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki

– swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach

– stosuje rozwiązania nietypowe

– biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

- przestrzega BHP

- interesuje się techniką

- zawsze jest przygotowany do zajęć

- współpracuje z nauczycielem

– opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne

– prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć

– potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych

– ambitnie realizuje zadania indywidualne

– bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne

– jest świadomy zasad bhp podczas pracy

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy

– sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

– cechuje się systematycznością, konsekwencją działania

– systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji

– systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– bierze udział w konkursach przedmiotowych

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

- przestrzega zasad BHP

- jest zainteresowany przedmiotem

- stara się zawsze być przygotowanym do zajęć

- nie przeszkadza w czasie lekcji

– nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne

– wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela

– sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne

– zna i stosuje zasady bhp

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy

– poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– czasami korzysta z różnych źródeł informacji

– systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację

Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:

- stara się przestrzegać BHP

- wykazuje minimalne zainteresowanie przedmiotem

- stara się być przygotowanym do lekcji

- stara się nie przeszkadzać na lekcji

– opanował minimum zakresu wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności

– poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy

– stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy

– mało efektywnie wykorzystuje czas pracy

– rzadko korzysta z różnych źródeł informacji

– systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie

Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy:

- do zasad BHP i ppoż. Stosuje się nakłaniany przez nauczyciela

- rzadko jest przygotowany do zajęć

- zadania praktyczne realizuje przez naśladownictwo

- upominany stara się nie przeszkadzać w lekcji

– ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności

– posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami

– w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia

– wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania

– nie korzysta z żadnych źródeł informacji

– prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie


Ważną rzeczą podczas realizacji programu zajęć technicznych jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania techniką, twórczej aktywności oraz umiejętności rozwiązywania problemów technicznych. Niewątpliwie zajęcia techniczne w znacznej mierze przyczyniają się do określenia przez ucznia mocnych i słabych stron oraz wyboru dalszej drogi kształcenia, a co za tym idzie – przyszłego zawodu.


statystyki

Opracowanie: szkolnastrona.pl